DUK Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

Kaip tvarkomi vaizdo stebėjimo duomenys?

UAB „HST KOMUNIKACIJOS“

VAIZDO STEBĖJIMO DUOMENŲ TVARKYMO UAB “HST KOMUNIKACIJOS” PATALPOSE IR AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖJE TAISYKLĖS


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vaizdo stebėjimo duomenų tvarkymo UAB „HST Komunikacijos“ patalpose ir automobilių stovėjimo aikštelėje taisyklių (toliau – Taisyklės) tikslas – reglamentuoti vaizdo stebėjimą, užtikrinant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – Įstatymas), kuris yra taikomas kartu su 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) 2016/679 (toliau - Reglamentas (ES) 2016/679) ir jo įgyvendinamaisiais teisės aktais, kitų įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.

2. Vykdant vaizdo stebėjimą vadovaujamasi Įstatymu, kuris yra taikomas kartu su Reglamentu (ES) 2016/679 ir jo įgyvendinamaisiais teisės aktais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Įstatyme ir Reglamente (ES) 2016/679 vartojamas sąvokas. Taisyklių nuostatos negali plėsti ar siaurinti Įstatymo taikymo srities bei prieštarauti Įstatymui, Reglamentui (ES) 2016/679 ir jo įgyvendinamiesiems teisės aktams bei kitais teisės aktais nustatytiems asmens duomenų tvarkymo reikalavimams ir kitiems asmens duomenų tvarkymą reglamentuojantiems teisės aktams.

4. Duomenų valdytojas – UAB „HST Komunikacijos“, įmonės kodas 300059254, Kuršių g. 7, Kaunas.

5. Duomenų valdytojas pasitelkia duomenų tvarkytoją tvarkyti vaizdo duomenis. UAB „HST Komunikacijos“ vaizdo stebėjimo duomenų tvarkytojas – UAB „EGROUP EU“, įm. k. 301867534, Kuršių g. 7, Kaunas.

II. VAIZDO STEBĖJIMO TIKSLAS IR APIMTIS

6. Vaizdo stebėjimo tikslas – siekiant teisėtų interesų užtikrinti bendrovės turto bei tvarkomų duomenų apsaugą bei užtikrinti darbuotojų ir kitų asmenų, kurie naudojasi automobilių stovėjimo aikštele saugumą, bei apginti turtą.

7. Vaizdo stebėjimas vykdomas - UAB „HST Komunikacijos“ patalpose, esančiose adresu Kuršių g. 7, Kaunas, bei automobilių stovėjimo aikštelėje, esančioje prieš UAB „HST Komunikacijos“ patalpas, esančias adresu Kuršių g. 7, Kaunas.

8. Vaizdo stebėjimo kameros turi būti įrengiamos taip, kad vaizdo stebėjimas nebūtų vykdomas didesnėje duomenų valdytojo teritorijoje ar patalpoje nei yra nurodyta Taisyklių 7 punkte.

9. Vaizdo stebėjimo apimtis keičiama tik pakeitus Taisykles.

III. DUOMENŲ VALDYTOJO IR TVARKYTOJO FUNKCIJOS, TEISĖS IR PAREIGOS

10. Duomenų valdytojas turi šias teises:

10.1. rengti ir priimti vidinius teisės aktus, reglamentuojančius vaizdo stebėjimo vykdymą;

10.2. spręsti dėl vaizdo duomenų teikimo;

10.3. paskirti už vaizdo duomenų apsaugą atsakingą asmenį ar padalinį;

10.4. įgalioti duomenų tvarkytojus tvarkyti vaizdo duomenis.

11. Duomenų valdytojas turi šias pareigas:

11.1. užtikrinti Įstatyme, Reglamente (ES) 2016/679 ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą, nustatytus asmens duomenų tvarkymo reikalavimus;

11.2. įgyvendinti duomenų subjekto teises Įstatyme ir Reglamente (ES) 2016/679 nustatyta tvarka;

11.3. užtikrinti asmens duomenų saugumą, įgyvendinant tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones;

11.4. parinkti tik tokį duomenų tvarkytoją, kuris garantuotų reikiamas technines ir organizacines asmens duomenų apsaugos priemones ir užtikrintų, kad tokių priemonių būtų laikomasi bei sudaryti sutartis su duomenų tvarkytojais. Duoti duomenų tvarkytojui nurodymus dėl vaizdo duomenų tvarkymo. Žinoti apie ketinamas sudaryti sutartis su pagalbiniais duomenų tvarkytojais bei duoti išankstinius rašytinius sutikimus dėl jų paskyrimo.

12. Duomenų valdytojas atlieka šias funkcijas:

12.1. nustato vaizdo stebėjimo tikslą ir apimtį;

12.2. organizuoja vaizdo stebėjimo sistemos diegimo darbus;

12.3. suteikia prieigos teises ir įgaliojimus tvarkyti vaizdo duomenis;

12.4. analizuoja technologines, metodologines ir organizacines vaizdo duomenų tvarkymo problemas ir priima sprendimus, reikalingus tinkamam vaizdo stebėjimo vykdymui užtikrinti;

12.5. teikia metodinę pagalbą darbuotojams ir duomenų tvarkytojams vaizdo duomenų tvarkymo klausimais;

12.6. vykdo kitas funkcijas, reikalingas įgyvendinti Taisyklių 10–11 punktuose nurodytas duomenų valdytojo teises ir pareigas.

13. Vaizdo stebėjimo duomenis tvarko UAB „EGROUP EU“, pagal tarp duomenų valdytojo ir duomenų tvarkytojo sudarytą sutartį ir jos priedus.

IV. VAIZDO DUOMENŲ TEIKIMAS IR DUOMENŲ GAVĖJAI

14. Vaizdo duomenys tretiesiems asmenims perduodami tik esant asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijui pagal prašymą (vienkartinio teikimo atveju), atitinkantį Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio reikalavimus.

15. Vaizdo duomenys duomenų valdytojo gali būti pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų, kaip įrodymai ar kitais įstatymų nustatytais atvejais.

V. TECHNINĖS IR ORGANIZACINĖS ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PRIEMONĖS

16. Organizacinės ir techninės priemonės turi užtikrinti saugumo lygį, atitinkantį saugomų asmens duomenų pobūdį ir jų tvarkymo keliamą riziką. Siekiant apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

17. Siekiant užtikrinti vaizdo duomenų saugumą įgyvendinamos šios organizacinės ir techninės asmens duomenų saugumo priemonės:

17.1. kontroliuojama prieiga prie asmens duomenų tokiomis organizacinėmis ir techninėmis asmens duomenų saugumo priemonėmis, kurios neleidžia prisijungti asmenims, neturintiems prieigos teisių;

17.2. fiksuojami šie prisijungimų prie asmens duomenų įrašai: prisijungimo identifikatorius, prisijungimo data, laikas, jungimosi rezultatas (jeigu prisijungimas yra sėkmingas). Šie įrašai turi būti saugomi 1 (vienus) metus;

17.3. užtikrinamas saugių protokolų ir (arba) slaptažodžių naudojimas, kai asmens duomenys perduodami išoriniais duomenų perdavimo tinklais;

17.4. užtikrinama asmens duomenų, esančių išorinėse duomenų laikmenose ir elektroniniame pašte, saugos kontrolė ir ištrynimas po jų panaudojimo perkeliant į duomenų bazes ir pan.;

17.5. registruojami asmens duomenų kopijavimo, jei jis daromas, ir atkūrimo jų avarinio praradimo atveju veiksmai (kada ir kas atliko šiuos veiksmus);

17.6. užtikrinama, kad informacinių sistemų testavimas nebūtų vykdomas su realiais asmens duomenimis;

17.7. užtikrinamas patalpų, kuriose saugomi asmens duomenys, saugumas (užtikrinamas tik įgaliotų asmenų patekimas į atitinkamas patalpas ir pan.).

18. Prieigos teisių ir įgaliojimų tvarkyti vaizdo duomenis suteikimo, naikinimo ir keitimo tvarka:

18.1. prieigos teisės ir įgaliojimai tvarkyti vaizdo duomenis suteikiami, naikinami ir keičiami UAB „HST Komunikacijos“ direktoriaus įsakymu;

18.2. už įsakymo dėl prieigos prie vaizdo duomenų suteikimo ar naikinimo vykdymą atsakingas duomenų tvarkytojas UAB „EGROUP EU“;

18.3. prieigos teisės prie vaizdo duomenų naikinamos pasibaigus duomenų valdytojo ir jo darbuotojo darbo santykiams, pasikeitus darbo funkcijoms, kurioms vykdyti prieiga prie vaizdo duomenų nereikalinga, taip pat nutraukus asmens duomenų tvarkymo sutartį, sudarytą su asmens duomenų tvarkytoju, ar šiai sutarčiai nustojus galioti.

19. Vaizdo duomenų kopijos nėra daromos.

20. Vaizdo duomenys įrašomi ir saugomi 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, pasibaigus šiam terminui yra sunaikinami. Jeigu vaizdo įrašų duomenys naudojami kaip įrodymai civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje ar kitais įstatymų nustatytais atvejais, vaizdo duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

VI. VAIZDO DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMŲ VALDYMO IR REAGAVIMO Į ŠIUOS PAŽEIDIMUS TVARKA

21. Duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo darbuotojai, turintys prieigos teisę prie vaizdo duomenų, pastebėję vaizdo duomenų saugumo pažeidimus (veiksmus ar neveikimą, galinčius sukelti ar sukeliančius grėsmę asmens duomenų saugumui) turi informuoti duomenų valdytojo vadovą.

22. Įvertinus vaizdo duomenų apsaugos pažeidimo rizikos veiksnius, pažeidimo poveikio laipsnį, žalą ir padarinius, kiekvienu konkrečiu atveju vadovas priima sprendimus dėl priemonių, reikiamų vaizdo duomenų apsaugos pažeidimui ir jo padariniams pašalinti.

VII. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

23. Duomenų subjektas turi šias teises:

23.1. žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

23.2. teisę prašyti, kad duomenų valdytojas leistų susipažinti su duomenų subjekto asmens duomenimis, juos ištrintų, jeigu būtų nustatyta, kad duomenų subjekto teisės yra viršesnės už duomenų valdytojo teisinius interesus arba nustatoma, kad duomenys tvarkomi neteisėtai, apribotų duomenų tvarkymą;

23.3. teisę į duomenų perkeliamumą;

23.4. teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, išskyrus saugojimą.

24. Duomenų subjekto teisė žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą įgyvendinama šia tvarka:

24.1. asmenys, kurie nėra duomenų valdytojo darbuotojai ir kurių vaizdo duomenys tvarkomi, vykdant vaizdo stebėjimą, apie vykdomą vaizdo stebėjimą yra informuojami:

24.1.1. iškabinant informacines lenteles prieš patenkant į patalpas ar teritoriją, kurioje vykdomas vaizdo stebėjimas;

24.1.2. informacinėse lentelėse nurodant, kad yra vykdomas vaizdo stebėjimas, duomenų valdytojo juridinio asmens pavadinimą ir kodą, jo kontaktinę informaciją (adresą ir elektronionio pašto adresą ir/arba telefono ryšio numerį). Taip pat gali būti nurodomas duomenų saugojimo terminas bei vaizdo stebėjimo tikslas ir nuoroda į interneto svetainę, kur būtų galima rasti detalesnę informaciją apie vaizdo stebėjimą.

24.2. Duomenų valdytojų darbuotojai apie vaizdo stebėjimą darbo vietoje, duomenų valdytojo patalpose ar teritorijoje, kuriose dirba, turi būti informuojami:

24.2.1. prieš pradedant vykdyti vaizdo stebėjimą arba pirmąją darbuotojo darbo dieną, arba pirmąją darbo dieną po darbuotojo atostogų, nedarbingumo laikotarpio ir pan., jei vaizdo stebėjimas buvo pradėtas vykdyti šiuo laikotarpiu;

24.2.2. pasirašytinai suteikiant šią informaciją:

24.2.2.1. vaizdo stebėjimą vykdo ir vaizdo duomenis tvarko UAB „HST Komunikacijos“, įmonės kodas: 300059254, adresas: Kuršių g. 7, Kaunas;

24.2.2.2. vaizdo stebėjimas vykdomas šiais tikslais: siekiant teisėtų interesų užtikrinti bendrovės turto bei tvarkomų duomenų apsaugą bei siekiant užtikrinti darbuotojų ir kitų asmenų, kurie naudojasi automobilių stovėjimo aikštele, saugumą bei apginti turtą;

24.2.2.3. vaizdo duomenys teikiami teisėsaugos institucijoms;

24.2.2.4. Taisyklių 25.1., 25.2. ir 25.4. papunkčiuose nurodytą informaciją.

25. Duomenų subjekto teisė, kad duomenų valdytojas leistų susipažinti su savo vaizdo duomenimis, juos ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą bei teisė į duomenų perkeliamumą įgyvendinama šia tvarka:

25.1. duomenų subjektas, pateikęs duomenų valdytojui ar duomenų tvarkytojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti.

Jei prašymą duomenų subjektas siunčia paštu ar per pasiuntinį, prie prašymo turi būti pridėta patvirtinta duomenų subjekto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Kai dėl informacijos apie asmenį kreipiasi jo atstovas, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Tuo atveju, jeigu duomenų subjekto teisė susipažinti su savo vaizdo duomenimis negali būti įgyvendinta per duomenų subjekto atstovą, nepateikus duomenų subjekto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ar jo patvirtintos kopijos, duomenų subjekto atstovas apie tai turi būti informuojamas ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo kreipimosi dienos. Jei duomenų subjekto atstovo prašymas išreikštas rašytine forma, duomenų valdytojas turi pateikti jam atsakymą raštu.

25.2. gavus duomenų subjekto paklausimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo ir patikrinus duomenų subjekto tapatybę, duomenų subjektui suteikiama informacija, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi ir pateikiami duomenų subjektui prašomi duomenys (sudaroma galimybė duomenų valdytojo patalpose peržiūrėti vaizdo įrašą, arba, duomenų subjekto prašymu, pateikiama vaizdo įrašo kopija išorinėje duomenų laikmenoje ar nuotrauka);

25.3. įgyvendinant duomenų subjekto teisę susipažinti su savo vaizdo duomenimis arba įgyvendinant teisę į duomenų perkeliamumą užtikrinama trečiųjų asmenų teisė į privatų gyvenimą, t. y. duomenų subjektui susipažįstant su vaizdo įrašu, jeigu vaizdo įraše matomi kiti asmenys, kurių tapatybė gali būti nustatyta, ar kita informacija, kuri gali pažeisti trečiųjų asmenų privatumą (pavyzdžiui, transporto priemonės valstybinis numeris), šie vaizdai turi būti retušuoti ar kitais būtais panaikinama galimybė identifikuoti trečiuosius asmenis;

25.4. gavus duomenų subjekto prašymą susipažinti su savo vaizdo duomenimis, informacija, ar su juo susiję vaizdo duomenys yra tvarkomi, ir duomenų subjekto prašomi duomenys pateikiami ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo duomenų subjekto kreipimosi dienos. Duomenų subjekto prašymu tokie duomenys turi būti pateikiami raštu. Informacija yra teikiama nemokamai, išskyrus atvejį, kai duomenų subjekto prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, Bendrovė gali imti pagrįstą mokestį, atsižvelgdama į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašoma, administracines išlaidas arba gali atsisakyti imtis veiksmų pagal prašymą.

26. Duomenų subjekto teisė nesutikti su vaizdo duomenų tvarkymu įgyvendinimo šia tvarka:

26.1. duomenų subjekto teisė nesutikti su vaizdo duomenų tvarkymu įgyvendinama, kai vaizdo duomenys yra perduodami ar atliekamas kitas vaizdo duomenų tvarkymo veiksmas, vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e arba f punktais;

26.2. duomenų subjekto teisė nesutikti su vaizdo duomenų perdavimu įgyvendinama prieš atliekant vaizdo duomenų tvarkymo veiksmus Taisyklių 26.1 papunktyje nurodytais pagrindais, duomenų subjektą raštu informuojant: apie ketinamą atlikti vaizdo duomenų tvarkymo veiksmą (perdavimą, naudojimą ir pan.); nurodant, jog duomenų subjektas turi teisę nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu; paaiškinant, kad teisiškai pagrįstas nesutikimas turi būti išreiškiamas pateikiant rašytinį pranešimą, kuris duomenų valdytojui gali būti pateikiamas asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis; nustatant protingą terminą, per kurį duomenų subjektas turi teisę išreikšti savo valią;

26.3. jeigu duomenų subjektas per nustatytą terminą išreiškia teisiškai pagrįstą nesutikimą, duomenų valdytojas neatlieka vaizdo duomenų tvarkymo veiksmų Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e arba f punktuose nustatytais atvejais, išskyrus saugojimą, ir duomenų subjekto prašymu praneša jam apie jo asmens duomenų tvarkymo veiksmų nutraukimą ar atsisakymą nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus, nurodant atsisakymo motyvus.

27. Teisė reikalauti ištrinti savo asmens duomenis arba apriboti asmens duomenų tvarkymą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šio ir kitų įstatymų nuostatų įgyvendinama šia tvarka:

27.1. jeigu duomenų subjektas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, ir pats ar jo įgaliotas atstovas kreipiasi į duomenų valdytoją, duomenų valdytojas nedelsdamas, ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį, neatlygintinai patikrina duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, sąžiningumą ir nedelsdamas sunaikina neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdo tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus;

27.2. duomenų valdytojas, duomenų subjekto ar jo įgalioto atstovo prašymu sustabdęs duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymo veiksmus, asmens duomenis, kurių tvarkymo veiksmai sustabdyti, saugo tol, kol jie bus sunaikinti (duomenų subjekto prašymu arba pasibaigus duomenų saugojimo terminui). Kiti tvarkymo veiksmai su tokiais asmens duomenimis gali būti atliekami tik:

27.2.1. turint tikslą įrodyti aplinkybes, dėl kurių duomenų tvarkymo veiksmai buvo sustabdyti;

27.2.2. jei duomenų subjektas tiesiogiai ar per įgaliotą atstovą duoda sutikimą toliau tvarkyti savo asmens duomenis;

27.2.3. jei reikia apsaugoti trečiųjų asmenų teises ar teisėtus interesus.

27.3. Duomenų valdytojo prievolė pranešti apie asmens duomenų ištrynimą arba duomenų tvarkymo apribojimą. Kiekvienam duomenų gavėjui, kuriam buvo atskleisti asmens duomenys, duomenų valdytojas praneša apie bet kokį asmens duomenų ištrynimą arba tvarkymo apribojimą, nebent to padaryti nebūtų įmanoma arba tai pareikalautų neproporcingų pastangų. Duomenų subjektui paprašius, duomenų valdytojas informuoja duomenų subjektą apie tuos duomenų gavėjus.

27.4. Bendrovė nepagrįstai nedelsdama, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, pateikia duomenų subjektui informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus prašymą. Tas laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar 2 (dviems) mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių.

27.5. duomenų subjekto asmens duomenys ištrinami arba jų tvarkymo veiksmai apribojami pagal duomenų subjekto tapatybę ir jo asmens duomenis patvirtinančius dokumentus, gavus duomenų subjekto ar jo įgalioto atstovo prašymą;

27.6. duomenų valdytojas nedelsdamas informuoja duomenų gavėjus apie duomenų subjekto ar jo įgalioto atstovo prašymu sunaikintus duomenų subjekto asmens duomenis, apribotus asmens duomenų tvarkymo veiksmus.

28. Duomenų valdytojas turi teisę motyvuotai atsisakyti imtis veiksmų pagal prašymą. Duomenų valdytojas tokiu atveju duomenų subjektą informuoja apie atsisakymo patenkinti prašymą priežastis. Duomenų valdytojui tenka pareiga įrodyti, kad prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas arba neproporcingas.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

29. Darbuotojai, kurie yra įgalioti tvarkyti vaizdo duomenis arba eidami savo pareigas juos sužino, privalo laikytis šių Taisyklių bei bendrovės vadovo įsakymu patvirtintų Asmens duomenų tvarkymo taisyklių, pagrindinių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų bei konfidencialumo ir saugumo reikalavimų, įtvirtintų Įstatyme, Reglamente (ES) 2016/679 ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose ir šiose Taisyklėse. Darbuotojai, pažeidę Įstatyme, Reglamente (ES) 2016/679 ir jo įgyvendinamaisiuose teisės aktuose ar šiose Taisyklėse nustatytus reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

30. Patvirtinus Taisykles, darbuotojai su jomis supažindinami pasirašytinai. Priėmus naują darbuotoją, jis su Taisyklėmis privalo būti supažindintas pirmąją jo darbo dieną. Už supažindinimą su Taisyklėmis atsakingas UAB „HST Komunikacijos“ direktorius.

31. Taisyklės ne rečiau kaip kartą per 2 (dvejus) metus peržiūrimos ir, reikalui esant ar pasikeitus vaizdo duomenų tvarkymą reglamentuojantiems teisės aktams, atnaujinamos.
Visa šioje svetainėje esanti informacija priklauso UAB "HST komunikacijos" arba ji turi leidimą naudoti šią medžiagą. Draudžiama atkurti, kopijuoti, retransliuoti ir publikuoti svetainėje esančią medžiagą ar jos dalis bet kokia forma, jeigu nėra gautas atitinkamas raštiškas leidimas.